Trafiksäkerhetspolicy gällande Arboga Taxi AB

Övergripande målsättning
Arboga Taxi (nedan kallat ATAB) ska utföra transporter med högsta trafiksäkerhetsmässiga standard. Det ska ske genom intern påverkan, interna krav samt en hög målsättning avseende fordonsstandard och förare.

Policy
ATABs fordon ska framföras på ett sådant sätt att passagerare, medtrafikanter och omgivning får förtroende för Arboga Taxi. Vi ska förknippas med professionalism och kunna stå för devisen ”Trygghet och bekvämlighet”.

Körkort/taxiförarlegitimation
Samtliga förare ska inneha tillräcklig behörighet för fordonet och uppdraget.

Lämplighet
Lämplighetsbedömning ska göras av alla förare innan de anställs. En viktig del i bedömningen utgörs av utdrag ur körkorts- och brottsregistren. Lämpligheten hos samtliga åkare och anställda med mer än tio veckoarbetstimmar i årssnitt ska omprövas en gång/år.

Oskyddade trafikanter
Samtliga förare ska särskilt iaktta försiktighet och beakta samspelet med oskyddade trafikanter.

Bilbälte/barnkudde
Föraren ska uppmana passagerare att använda bilbälte. Passagerare som inte följer förarens uppmaning kan avvisas ur fordonet med hänvisning till säkerheten för chaufför och andra passagerare. Det är förarens skyldighet att tillse så att barn under 15 år alltid använder bilbälte. Barn under 6 år ska erbjudas barnkudde, som ska finnas i samtliga fordon. På centralen ska finnas tillgång till både bakåtvända barnstolar för mycket små barn och framåtvända barnstolar för mindre barn.

Droger
Arboga Taxi AB har en utarbetad Alkohol- och drogpolicy. Samtliga fordon ska vara utrustade med alkolås.

Mobiltelefon
Samtliga fordon ska vara utrustade med handsfree. Samtal som inte direkt rör arbetet får inte ske under färd med passagerare i bilen.

Första hjälpen
Dokumenterad kunskap i första hjälpen får inte hos någon personal vara äldre än två år.

Utbildning
För att säkra att fordonen framförs trafiksäkert erbjuds kontinuerligt intern vidareutbildning i trafiklagstiftning och trafiksäker körning.

Fordonsstandard
Fordonen ska bytas efter max följande tid:
Personbil        5 år
Specialfordon 7 år

Utrustning
Samtliga fordon ska vara utrustade med antisladd/antispinn-system, airbag (urkopplingsbar) även på passagerarsidan, extraljus och timerstyrd motorvärmare.

Extra utrustning
Samtliga fordon ska innehålla förstahjälpen-kudde, brandsläckare, ficklampa, varselväst, barnkudde och extra spolarvätska. Specialfordonen ska utöver detta vara utrustade med nödhammare och godkända inspänningsanordningar för rullstolar.

Vindrutor
Fordonens vindrutor och torkare ska bytas ut vid skador eller förslitning som kan äventyra trafiksäkerheten.

Service
Fordonen ska servas på auktoriserad verkstad. Av tillverkaren rekommenderade serviceintervall ska följas.

Säkerhetskontroll
En allmän säkerhetskontroll ska utföras av föraren inför varje arbetspass. Av styrelsen utsedd trafiksäkerhetsansvarig ska kontrollera varje fordon minst en gång/mån. Åkare är skyldig att snarast åtgärda brister som trafiksäkerhetsansvarig påtalat.

Ansvar
Varje åkare ansvarar för att trafiksäkerhetspolicyn efterlevs och att av dennes anställda förare känner till innehållet i denna policy. Styrelsen ansvarar för att vidareutbildning i trafiksäkerhet och lagstiftning erbjuds åkarna.