Åtgärdsprogram med miljöaspekt gällande Arboga Taxi AB

·        Arboga Taxi AB medverkar med sina fordon i det webbaserade uppföljningsverktyg som kallas FRIDA.
         Där registreras alla fordon och bevakas angående bränsleförbrukning och ålder. (enligt SFS 2009:19)


·        Arboga Taxi AB har idag 100 % miljöfordon (Specialfordon undantagna). Målet är att senast 2019-12-31
         även specialfordonen klassas som miljöfordon.

·        Ett annat mål är att senast 2018-12-31 skall 40 % av fordonsflottan består av elfordon (hel eller delvis).
          Idag är siffran 14 % av hela fordonsparken.

Detta program är framtaget av styrelsen för Arboga Taxi AB under mars 2015. Tanken är att det skall vara ett levande dokument som utvecklas i takt med nya idéer och ökade ambitioner.